Convocatie en voorlopige agenda AV

afbeelding

Aan de leden, leden van verdienste en ereleden van roeivereniging De Delftsche Sport

Delft, 10 april 2019

Uitnodiging Algemene Vergadering (AV) op zaterdag 25 mei 2019

Het bestuur van roeivereniging De Delftsche Sport nodigt u uit om de Algemene Vergadering bij te wonen op zaterdag 25 mei 2019 vanaf 16.00 uur in het verenigingsgebouw aan het Oostplantsoen 140 te Delft.

Voorlopige agenda
1. Opening

2. Mededelingen van het bestuur

3. Ingekomen stukken

4. Vaststelling notulen van de Algemene Vergadering op 27 oktober 2018

5. Vaststelling privacyverklaring (AVG)

6. Jaarverslag van het bestuur 2018

7. Financieel verslag van het bestuur

8. Verslag van de Kascommissie

9. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar

10. Verlening van décharge aan de leden van het bestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting en borrel

Uiterlijk drie weken voor de dag waarop de Algemene Vergdering plaatsvindt, kunnen tenminste tien leden bij het bestuur schriftelijke voorstellen indienen, voorzien van een toelichting.