DDS Najaarsvergadering 2020, 24/10 vanaf 15u45 in Zoom

afbeelding

Beste Leden,

Hierbij zenden wij u de definitieve agenda voor de Najaarsvergadering op 24 oktover 2020. De stukken worden gepubliceerd op een aparte pagina van de website, waarvoor je moet inloggen. De vergadering zal vanwege de coronamaatregelen in Zoom plaatsvinden. De aanvangstijd is 16u maar de Zoom zal vanaf 15u45 open staan zodat iedereen op tijd binnen kan zijn. 

 

Agenda

1. Opening en instelling stembureau

2. Mededelingen van het bestuur. De roeicommissarissen zullen dieper ingaan op de visie van DDS op de roeisport. 

3. Vaststellen notulen 

4. Jaarrekening 2019: 

5. Vaststellen aan- en verkoopbesluiten boten:

6. Begroting 2021: 

7. (Her)benoemen en afscheid leden bijzondere commissies: 

     a) Kascommissie
     b) Klachtencommissie
     c) Beroepscommissie
     d) Vertrouwenscontactpersonen

Er zijn geen wijzigingen voorgesteld. 

8. (Her)benoemen en afscheid leden van het bestuur:
     a) Pieter Versfelt, herbenoembaar als commissaris Jeugd en Junioren
     b) Jan Mensink, herbenoembaar als commissaris Instructie
     c) Huub de Vaan, herbenoembaar als commissaris Wedstrijdroeien
     d) Laurens van Campen, herbenoembaar als penningmeester
     e) Ronald Vuijk, herbenoembaar als voorzitter
     f) Het bestuur draagt Dieuwerke Spaans voor als commissaris Gebouw
     g) Het bestuur draagt Rob van Buuren voor als commissaris Materiaal
     h) Er is een vacature voor secretaris. Het bestuur doet geen voordracht

     i) Het bestuur neemt afscheid van Eelco van der Lely, commissaris Materiaal. 

9. Voorstel aanpassing Reglement van Orde

10. Rondvraag

11. Datum voorjaarsvergadering 2021. Voorstel: 29 mei 2021

12. Sluiting

13. Terugkijken op het Lustrumjaar 135: DDS ons blauwe hart

Namens het bestuur

Ronald Vuijk, voorzitter