Het is donker: er mag niet geroeid worden

stoplicht
actueel
Waarsch. HvH - bf
Wind Delft 2 bf
Temp Delft 7,1 °C
Temp gevoel 6,3 °C
Zicht Delft 32 km
Weeralarm Groen
Meetmoment: 26-09-2018 02:40

Nieuws

Convocatie, agenda en stukken extra AV donderdag 11 oktober 2018

Aan de leden, leden van verdienste en ereleden van roeivereniging De Delftsche Sport Delft, 25 september 2018 Uitnodiging extra Algemene Vergadering (AV)Datum: donderdag 11 oktober 2018 Aanvang en plaats: 20.00 uur, verenigingsgebouw DDS Agenda1. Opening2. Mededelingen3. Ingekomen stukken 4. Vaststelling notulen extra Algemene Vergadering 31 mei 2018 (bijlage I)5. Presentatie van het plan voor de verbouwing van de Nieuwe Loods 6. Voorstel om een Definitief Ontwerp te laten maken voor de verbouwing van de Nieuwe Loods en daarvoor uit het Bouwfonds een budget beschikbaar te stellen van maximaal € 38.000,- (bijlage II)7. Rondvraag 8. Sluiting ToelichtingBij punt 5 van de agenda presenteert de Commissie Nieuwe Nieuwe Loods (Commissie NNL) het plan voor de verbouwing van de Nieuwe Loods. Deze plannen zijn eerder gepresenteerd in de extra Algemene Vergadering op 31 mei 2018, maar er is in de afgelopen maanden veel nagedacht en er is voortschrijdend inzicht. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Ook is het mogelijk om de commissie NNL en het bestuur suggesties te doen voor de verbouwing. Dat kan voorafgaand aan de vergadering schriftelijk of tijdens de vergadering mondeling. Bij punt 6 van de agenda bespreekt de Algemene Vergadering het voorstel om een Definitief Ontwerp te laten maken voor de verbouwing van de Nieuwe Loods en daarvoor uit het Bouwfonds een budget beschikbaar te stellen van maximaal € 38.000,-. Het Definitief Ontwerp is een gedetailleerd plan voor de verbouwing. Waarschijnlijk is het Definitief Ontwerp in de loop van 2019 klaar. Als het Definitief Ontwerp gereed is, schrijft het bestuur opnieuw een extra Algemene Vergadering uit waarin de leden kunnen beslissen of de verbouwing daadwerkelijk doorgaat. Namens het bestuur, Heribert Korte secretaris Bijlage I, notulen extra AV 31 mei 2018 Roeivereniging De Delftsche Sport Opgericht 18 oktober 1885   Oostplantsoen 140 2611 WN Delft (015) 212 14 33   www.rvdds.nl   Aan de leden, ereleden en leden van verdienste van Roeivereniging De Delftsche Sport   Notulen van de extra Algemene Vergadering (AV) van DDS op donderdag 31 mei 2018   Aanwezig Leden:Twan Beekman, Ton van Bergen, Edwin van Buuren, Kirsten Dibbet, Reinout Dotinga, Aat Eken, Marian Eken-van Corven, Anne Geurts, Peter Gijsbers, Paul Heijnen, Ed den Hollander, Fons Huijs, Dianne Huiskes, Marieke Kloek, Jan Koelink, Reinder Kuipers, Gijs Labaar, André van Lierop, Jitze Lukkes, Marlies Lukkes, Ben van Paassen, Marieke de Roo, Linda de Rooij, Layla Salamoun, Maurits Sanders, Menno Tienstra, Ewout Visser, Marco Wieland, Erik Wilms, Willem Wehrmeijer, Jappe Zijlstra.   Bestuur:Daniël Hendrix (commissaris Gebouw), Heribert Korte (secretaris), Eelco van der Lely (commissaris Materiaal), Ronald Vuijk (voorzitter).   Afwezig met kennisgeving Leden:Chiara Tafuni Bestuur:Daniëlla Magermans, Marion van den Hoogen, Marije Thepass, Huub de Vaan, Marjan IJkema.   Opening Voorzitter Ronald Vuijk opent de vergadering om 20.13 uur. Hij heet de leden welkom, de ereleden Menno Tienstra, Willem Wehrmeijer en Jappe Zijlstra en lid van verdienste Marlies Lukkes. Controle of iedereen de presentielijst heeft getekend. De voorzitter wijst Heribert Korte aan als notulist. Hij vraagt of er vragen en/of opmerkingen zijn over de agenda. Die zijn er niet waarmee de agenda is vastgesteld. De voorzitter stelt een stemcommissie voor deze AV samen: voorzitter Marlies Lukkes, leden Ton van Bergen en Reinout Dotinga.   Ingekomen stukken Afmelding Chiara Tafuni.   Bespreking De voorzitter memoreert het feit dat de AV in 2017 een commissie Nieuwe Nieuwe Loods (NNL) heeft ingesteld met de opdracht de mogelijkheden voor een nieuwe loods te onderzoeken. De commissie heeft hard gewerkt en presenteert vanavond de resultaten van het onderzoek. Er is een uitspraak van de AV nodig om te bepalen hoe we verder gaan. De voorzitter geeft het woord aan Jappe Zijlstra. - inleiding door commissie Nieuwe Nieuwe Loods inclusief selectieprocedure architectenbureau Zie bijlage.- presentatie van het Voorlopig OntwerpZie bijlage. - financiering Zie bijlage. Presentatie Jappe als bijlage bijsluiten.   De voorzitter dankt Jappe voor zijn uitgebreide rapportage en stelt als punt van orde dat het nu mogelijk is om vragen te stellen aan de commissie. Discussie bewaren voor later.   Edwin van Buuren: ‘De KNRB heeft een handboek met kengetallen over roeiplaatsen per lid. Heeft de commissie die getallen gebruikt?’ Commissie NNL: Het antwoord is ‘Ja’. Het aantal roeiplaatsen voor een vereniging als DDS is minimaal 0,4 roeiplaats per lid. We zitten met 450 leden nu op 0,3 roeiplaats per lid. Het Voorlopig Ontwerp (VO) voorziet in 0,43 roeiplaats per lid met het huidige aantal leden.   Marlies Lukkes: ‘Er zit iets tegenstrijdigs in. Stel dat de vereniging meer groeit, dan zit je weer snel onder de 0,4 roeiplaats per lid. Als je kijkt naar boten en ergometergebruik, hoeveel leden kun je dan maximaal hebben? Zitten we snel aan de bovenkant, dan hebben we niets gewonnen.’ De commissie NNL is het hier niet mee eens want: ‘we gaan er hoe dan ook op vooruit’. Wat je als vereniging kunt ‘hebben’, heeft te maken met piekmomenten. Spreid je de piekmomenten, dan kun je meer aan, maar uiteindelijk gaat overal de rek uit. De commissie heeft hier niet aan gerekend, maar stelt dat de capaciteit verhoogt van 0,3 naar 0,4 roeiplaats per lid; dat is 45% extra. Dit zou een groei van 20% leden aan moeten kunnen.   Marieke Kloek: ‘We groeien heel hard dacht ik, maar dat is niet zo. Het afgelopen jaar zijn er 18 leden bijgekomen, daarvoor gingen er meer weg dan dat er bleven.’ Erik Wilms: ‘Je moet 1 januari als meetmoment nemen. Er is groei met een hoge turnover. Als je 1 januari rekent, dat doet de KNRB ook, dan ben je zuiver.’   Reinout Dotinga: ‘In de kern is er een fundamenteler knelpunt en dat is het vlot. Ik heb het nagekeken en het merendeel van de boten wordt vijftigmaal per jaar afgeschreven, dat is dus eenmaal per week. Een tweede knelpunt is het tunneltje dat te smal is. Ondanks dat ik het een goed VO vind, heeft het geen enkele zin om de capaciteit uit te breiden omdat er op het vlot te weinig ruimte is om rond te maken en dergelijke.’ Jappe: ‘Je stelt het boud, we kunnen met capaciteitsuitbreiding meer boten gebruiken. Als er nu een wedstrijd is, is de loods leeg, terwijl niet alle roeiers naar de wedstrijd zijn. Wat het tunneltje betreft: er komt waarschijnlijk meer ruimte naast de huidige ruimte. Het neemt niet weg dat het een bottleneck is. Meer vlotruimte kan ook, maar dat moeten we met de provincie bespreken. Uitbreiding heeft ook te maken met het eigendom van de grond. Het is goed om dat in ieder geval verder te onderzoeken.’ Menno Tienstra: Naar het zuiden mag het vlot niet verder. Aan de noordkant is een klein stukje grond eigendom van de vereniging, dat is uit te graven en te bestraten. Dat had tien jaar geleden al gemogen.’ Gijs Labaar: ‘Het scheelt heel veel ruimte als roeiers direct instappen en weg roeien. We hebben een vlotmanager nodig. Dat helpt ook om de doorstroming te stimuleren net als de extra ruimte die we creëren.’ Reinout: ‘Je kunt roeien ook beter spreiden over de week.’ Erik: ‘Er zijn ook roeiers die de drukte op het vlot heel erg leuk vinden.’   Aat Eken: ‘Wordt de ruimte van de NNL smaller?’ Commissie NNL: De palen gaan uit de gevel de grond in, de spanten komen zo dicht mogelijk tegen de gevel aan te staan. De spanten staan op een zodanige afstand dat je de maximale breedte kunt gebruiken. Nu staan er gemetselde palen tegen de gevel. De palen worden hetzelfde, maar dan van staal en ze zijn nauwelijks beperkend in de breedte. Voor de boten blijft er evenveel ruimte beschikbaar.   Maurits Sanders: ‘Is er een aparte toegang voor de trainingsruimte en nooduitgang mogelijk aan de achterkant van de NNL via een trap?’ Commissie: dit is niet te realiseren door aangrenzende buren.   Gijs Labaar: ‘Als de buren de loods te hoog vinden, is die verdiept te bouwen? Commissie NNL: Daar hebben we het over gehad. Als je de fundering dieper legt, is het knelpunt dat er archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Dat levert vertraging op en als er echt iets gevonden wordt, extra kosten. Een verdiepte bouw van een halve meter levert geen bootruimte op en je hebt waarschijnlijk te maken met grondwaterproblemen.   Peter Gijsbers: ‘Is het te overwegen om de NNL anders in te delen? De kleedkamers aan de zijkant zodat je een grote lange ruimte hebt?’ Commissie NNL: ‘Er spelen verschillende klimaateisen, zoals een hoge ventilatie bij de ergoruimte. Het is wel het idee om ruimten zo flexibel mogelijk te bouwen om ze aan te kunnen passen. Het onderhoud aan boten verandert bijvoorbeeld. Misschien hebben we in de toekomst geen werkplaats meer nodig. Vandaar dat flexibiliteit belangrijk is. Het is zinnig om je suggestie te bekijken.   André van Lierop: ‘Die mooie riemenkast. Versmalt die niet ergens bij het tunneltje? Jappe: ‘Goede kans, dat is typisch een detailuitwerking.’ Marieke: ‘Ik krijg het gevoel dat je door de NNL twee delen in de vereniging krijgt. Een splitsing die wel logica heeft, het is een keuze, maar het kan ook anders: leden die binnen willen trainen een andere route laten volgen dan roeiers. Een eigen ingang van de trainingsruimte biedt ook mogelijkheden om te delen of te verhuren.’ Marlies: ‘Het kerstdiner boven in de nieuwe ruimte organiseren, goed idee!’ Marian Eken-van Corven: ‘Zijn de buren al geïnformeerd? Fons Huijs: ‘Ik zit hier met twee petten, ik ben lid en ik ben buurman. Ik denk dat de buren in principe positief tegenover de NNL staan. Ik verwacht wel bezwaren tegen de hoogte, het principe van Not In My Back Yard (NIMBY). Een ander aandachtspunt is de geluidsisolatie. Daarnaast is de constructie ook een aandachtspunt omdat de huidige woningen nauwelijks gefundeerd zijn. De nieuwe ingang vind ik wel mooi.’ Jappe: ‘We willen elkaar niet in de weg zitten. De kap heeft knippen, dat is een mooie plek om zonnepanelen te plaatsen waarmee we onze eigen energie kunnen opwekken. Er komen alleen ramen aan de noordkant. Wat geluidsisolatie betreft: alles wordt beter in vergelijking met de huidige situatie, maar we houden zeker rekening met geluidsisolatie. Fons: ‘Met de huidige bouwnormen verwacht ik daar geen last van. De hoogte kan wat weerstand opleveren. De commissie NNL wil het maximale bereiken en binnen het huidige bestemmingsplan blijven. Als roeivereniging moeten we ons echter bewust zijn van vele buren. Het Paardenmarktcomplex met restaurant heeft bijvoorbeeld weerstand veroorzaakt. Zolang het bestemmingsplan hetzelfde blijft, zijn de bezwaarmogelijkheden minder dan als je het bestemmingsplan gaat wijzigen.’ Jappe: ‘Of het VO binnen het bestemmingsplan past of niet en of het is aan te passen: er is onzekerheid in de interpretatie daarvan.’   … Er wordt een modern gebouw ontworpen tussen monumentale panden, kan je nog bezwaar krijgen van welstand? Hardsteen en staal komen ook in monumenten voor en de hoofdvorm is een klassieke gebouwafdekking. Moderne elementen en de hoofdmassa en ruimtelijkheid binnenstad is aangehouden. Combineert goed et het complex van de Paardenmarkt.   Menno Tienstra: ‘Een paar dingen. Hoe hoog stapelen we de boten nu? Hoeveel meter?’ Commissie NNL: nu op drie meter 69 centimeter. Menno: ‘Het zou mooi zijn als je overal dezelfde hoogte hebt en daar bovenop twee verdiepingen om reserveruimte te creëren.’ Commissie NNL: Dan ga je buiten het bestemmingsplan en heb je te maken met extra kosten. De botenopslag en de trainingsruimte gaan er in het VO op vooruit, de werkruimte niet. Met de hoogte van vijf meter win je ook veel.   Edwin van Buuren: ‘Architecten ontwerpen met een bepaalde visie. De voorkant volgens het VO geeft veel doorzicht van de straat, dat vind ik niet prettig, is er iets aan te doen om de zichtbaarheid te verminderen? Commissie NNL: Daar moeten we nog naar kijken.   Dianne Huiskes: ‘Hoe lang duurt de verbouwing?’ Commissie NNL: Een halfjaar.   Commissie NNL: We verzamelen alle suggesties voordat we de volgende stap zetten. We inventariseren de plussen en minnen van alle varianten.   Voorzitter: ‘Mag ik constateren dat alle vragen gesteld zijn en alle vragen beantwoord zijn? Kan ik ook constateren dat de commissie goed werk heeft geleverd?’ Er volgt een instemmend applaus. Daarop schorst de voorzitter om 21.45 uur de vergadering voor vijf minuten.   Hervatting van de vergadering om 21.58 uur.   Voorstel om tijd te nemen alternatieven te evalueren Voorzitter stelt een punt van orde: ‘Leden hebben het volgende punt ingebracht om alternatieven te onderzoeken. Kiest u ervoor om te kiezen voor dit punt 4, is dit een ‘ja’, dan eindigt de vergadering. Punt 5. is namelijk een vervolgmandaat voor de commissie NNL. Ik geef Jitze Lukkes het woord om hierover iets te zeggen.’ Jitze: ‘Ik draag voor uit eigen werk. Naar aanleiding van ons verzoek voor een extra AV-agendapunt, willen wij een toelichting geven op het voorstel om, voordat er besloten wordt om door te gaan met de huidige plannen voor de NNL, tijd te nemen om alternatieven te evalueren. Nu er een VO voor een NNL op tafel ligt, is het een goed moment om vast te stellen of het voorliggende voorstel past binnen de toekomstvisie van DDS. Is het duidelijk welk probleem de NNL wil oplossen? Wil de vereniging bijvoorbeeld groeien? Als we dat willen, gaan we dan niet snel weer tegen de limieten van de locatie aanlopen?  Als alternatief, zouden we een ledenstop kunnen invoeren, of denken aan een andere locatie, samenwerking of uitbesteding (bijv. werkplaats en/of het krachthonk). Pas wanneer het probleem eenduidig is geformuleerd, en daarbij rekening is gehouden met de visie over de toekomst van DDS, kunnen de mogelijke oplossingen worden gedefinieerd, en de keuzes volgen daaruit. De conclusie moet zijn dat er op dit moment onvoldoende informatie is voor een weloverwogen oordeel voor of tegen de herbouw van de NNL. We hebben overleg gehad met de commissie NNL. We vragen het bestuur om op een redelijke termijn met een goed overwegen voorstel te komen met voors en tegens van alternatieven voor de NNL en de commissie NNL opnieuw aan te stellen. We vragen het bestuur ook om een toekomstvisie te ontwikkelen voor een volgende extra AV. De commissie NNL erkent ook dat iedere volgende stap een breed draagvlak van de vereniging nodig heeft.’   Marieke Kloek: ‘Wie zijn ‘we’?’ Jitze: ‘Een groep van twaalf leden die dezelfde conclusie trekken dat de ontwikkeling rond de NNL te snel gaat en er behoefte is aan onderzoek van alternatieven.’ Edwin van Buuren: ‘Als ik het goed begrijp, vragen jullie aan het bestuur een visie op de toekomst van DDS te ontwikkelen. Die moet na de zomer klaar zijn. Ik vraag me af of dit realistisch is, visie moet van de leden zijn.’ Jitze: ‘Het gaat over aspecten als: willen we doorgroeien, willen we hier blijven?’ Edwin: ‘Dat is toch tien jaar geleden besloten dat we hier blijven?’ Jitze: ‘OK, maar tijden veranderen en we willen de NNL gespiegeld zien aan alternatieven. En: passen die alternatieven binnen het plaatje dat het bestuur voor ogen heeft voor DDS?’ Edwin: ‘We hebben ongeveer een jaar geleden een programma van eisen vastgesteld, toen was het moment om dit te bespreken.’ Jitze: ‘Het was inderdaad netter geweest als we deze discussie eerder hadden gevoerd. Hoe het gegaan is, weet ik niet, maar we achten het noodzakelijk hier tijd aan te besteden.’ Edwin: ‘Dat gaat veel tijd kosten.’ Jitze: ‘Vindt het bestuur de vraag realistisch?’ Voorzitter: ‘Het bestuur ontwikkelt visie, maar de AV bepaalt en legt vast. Als de AV dit van ons vraagt, dan voert het bestuur dit uit.’ Edwin: ‘Ik heb heel veel zorgen in dit traject, ik heb het gevoel dat we een station voorbij zijn. Deze vereniging is ermee gebaat dat de NNL een noodzaak is. Het alternatief is dat de oude loods blijft zoals die is en langzaam maar zeker wegzakt. De NNL hoort bijna bij groot onderhoud.’ Marco Wieland: ‘Ik vind de afweging een hele ingewikkelde en buiten proportie gezien het besluit dat voorligt. Verhuizen als alternatief heeft nog meer impact. Je moet een kader scheppen en daarbinnen verder gaan.’ Dianne Huiskes: ‘Ik vind dat we hier een fantastische locatie hebben en ik ben voor het plan.’ Layla Salamoun: ‘Ik denk dat het goed is om een visie te formuleren, te bekijken of we hier blijven, maar verhuizen is een miljoenenproject. Ik ben ervoor dit plan uit te voeren onafhankelijk van het feit of we in de toekomst een andere locatie moeten zoeken. Het begint met de verbouwing van een loods en het eindigt met een discussie over onszelf.’ Jitze: ‘Er zijn opties te bedenken die te overwegen zijn. Het punt is: hebben we goed naar andere opties gekeken?’ Commissie NNL: We hebben het aan de orde gesteld tijdens de eerste discussiebijeenkomst.’ Eelco van der Lely: ‘Wie zegt dat het bestuur alle alternatieven bestudeert?’ Jitze: ‘Laten we samen een lijstje maken.’   Voorzitter: ‘Misschien is het goed om een tussenstand op te maken. Het voorstel is om pas op de plaats te maken. Wil de AV nu doorgaan of wil de AV ook die pas op de plaats maken voordat we zes ton uitgeven, weten of we alle alternatieven boven tafel hebben, wat we vinden van de toekomst van DDS en in hoeverre de nieuwe NNL daarin past. Het bestuur moet een list verzinnen, er moet ergens een regisseur zijn, die is er nu niet.’   Voorzitter: ‘Hoeveel tijd heeft de commissie NNL nodig voordat er een Definitief Ontwerp (DO) is? Commissie NNL: Daarvoor moeten we de architect een betaalde opdracht geven. We gaan dat zonder mandaat natuurlijk niet doen.’ Erik Wilms: ‘De discussieavonden hebben drie ontwerpen teruggebracht tot een, dat geldt ook voor het DO, dat gaat ook via discussieavonden.’ Maurits Sanders: ‘Het besluit van tien jaar geleden om hier te blijven moeten we herbevestigen.’ Commissie NNL: Een tussenstap is misschien goed om draagvlak te krijgen bij leden die bezwaren hebben. Wij denken dat de NNL een verstandige keuze is en de vereniging er uiteindelijk mee instemt.’ Erik: ‘Ik acht de kans dat er iets uitkomt wat alternatieven betreft zeer klein is.  Een alternatief om bijvoorbeeld samen met LAGA een andere locatie te zoeken, levert veel vertraging op.’ Reinout Dotinga: ‘De Laak gaat enorm uitbreiden, je kunt daar een gedeelte van je vloot neerleggen.’   Voorzitter: ‘De vraag van Jitze en zijn groep is om pas op de plaats te maken en te kijken naar alternatieven, even een stapje terugdoen. We kunnen altijd een extra AV uitschrijven voor de najaars AV. Als bestuur tornen we niet aan het VO. Concreet betekent het drie maanden uitstel om extra zorgvuldigheid te betrachten voordat we zes ton uitgeven.’   Menno Tienstra: ‘De kascommissie heeft kanttekeningen geplaatst bij de financiering van de NNL. Ik roep het bestuur op om daarnaar te kijken en met uitstel heeft het bestuur daar ook tijd voor.’ Marco Wieland: ‘Ik vind dat we dit soort zware beslissingen niet separaat van het bestuur kunnen nemen.’ Marieke Kloek: ‘ik ben bang dat het een vertraging van gauw een halfjaar, een jaar kost.’ Edwin van Buuren: ‘Je moet een volledige visie ontwikkelen, ik ben bang dat het alleen een visie van het bestuur wordt waarmee we dan moeten instemmen.’   Daarop schorst de voorzitter om 22.39 uur de vergadering voor vijf minuten.     Hervatting van de vergadering om 22.49 uur.   Voorzitter: ‘Heeft de schorsing iets opgeleverd?’ Maurits Sanders: ‘Er zijn veel leden tegen. Ik verwacht 30% tegenstand, ook is onduidelijk wat de rol van het bestuur is.’ Reinder Kuipers: ‘Hoeveel geld geven we uit als we het bestuur vragen om onderzoek te doen en de commissie NNL het VO uit te laten werken tot een DO?’ Voorzitter: ‘Dat kan niet gelijktijdig want dan zet je de commissie NNL tegenover het bestuur. Leg de volledige verantwoordelijkheid bij het bestuur en zeg tegen het bestuur: los het op.’ Marco Wieland: ‘Ik stel het bestuur te vragen om het VO uit te laten werken naar een DO, alternatieven onderzoeken hoeft van mij niet. Kan het bestuur garanderen dat visieontwikkeling een beslissing over een DO niet dwarsboomt?’ Voorzitter: ‘Een paralleltraject betekent dat we geld uitgeven aan een architect terwijl we alternatieven bekijken. De chique manier is: zet het bestuur aan het werk, het bestuur komt in september terug met een afgewogen voorstel voor de najaars AV en we besluiten door te gaan of niet.’ Edwin van Buuren: ‘Laten we vaart maken, de trainingszolder is te druk, zelfs gevaarlijk dus haast is geboden.’ Erik Wilms: ‘We brengen iets op gang, dan gaat er iets leven in de vereniging, we hebben de discussieavonden gehad, je zou graag in het najaar beslissen over een DO. Het momentum pakken en als vereniging vasthouden. Dat kan als de vereniging in september besluit om door te gaan of niet. Het bestuur zal gefundeerd adviseren: doorgaan, afhaken of uitstellen.’   De voorzitter vraagt aan de aanwezigen wie tegen het voorstel is om het bestuur te vragen een toekomstvisie te ontwikkelen en in september 2018 in een extra AV met een goed overwogen voorstel te komen met de voors en tegens van alternatieven voor de NNL. Drie leden stemmen tegen.   Voorzitter: ‘Dit betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze vergadering en een extra AV organiseren voor de najaars AV, het bestuur een toekomstvisie ontwikkelt en met een gewogen advies voor de NNL komt.’   Besluiten Vervalt.   Rondvraag De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden wie er een vraag heeft voor de rondvraag: geen van de leden heeft een vraag.   Sluiting De voorzitter ontbindt de stemcommissie en dankt de voorzitter en leden.   De voorzitter sluit de vergadering om 23.08 uur.   Bijlage: presentatie commissie NNL. Bijlage II, ondersteunende infomatie voorstel Definitief Ontwerp 1. Inleiding visie bestuur DDS Het monumentale gebouw van DDS, de Sint Huybrechtstoren, heeft in 2005 een restauratie ondergaan. De uitbreiding van het gebouw met een dames- en herenkleedkamer stamt uit hetzelfde jaar. Toentertijd ontbrak het DDS echter aan voldoende financiële middelen om de ‘Nieuwe Loods’ fundamenteel te renoveren terwijl dat wel nodig was. Behalve dat in 2015 de gevels en het dak weer regendicht zijn gemaakt, is er niets aan gedaan. Voor de verbouwing van het aangrenzende Paardenmarktcomplex heeft DDS de aanschaf onderzocht van een extra loods voor meer ruimte, maar dit is op niets uitgelopen. Omdat de staat van de huidige Nieuwe Loods verder achteruitgaat, moet er iets gebeuren. Vandaar dat sinds 2016 een commissie onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren. De commissie bestaat uit Ton van Bergen, Age Buitenrust Hettema, Jan Koelink, Erik Wilms en Jappe Zijlstra. In het voorjaar van 2017 besluit de Algemene Vergadering (AV) de commissie officieel in te stellen onder de naam ‘Nieuwe Nieuwe Loods’ (NNL) en geeft het aan de commissie de opdracht om een architect te selecteren die een Voorlopig Ontwerp (VO) kan maken. Architectenbureau Arconiko sluit het meest aan op de wensen en behoeften. Bovendien heeft dit architectenbureau de restauratie en nieuwbouw in 2005 begeleid. De commissie NNL heeft samen met Arconiko bekeken hoe nieuwbouw van de loods kan aansluiten op de wensen en behoeften van DDS, toekomstbestendig is en past bij het gemeentelijk bestemmingsplan en de financiële mogelijkheden van DDS. Daarop heeft de commissie NNL verschillende discussieavonden met de leden georganiseerd om drie opties voor nieuwbouw voor te leggen. Een en ander heeft geleid tot een VO van een hoge botenloods met ruimte voor meer botenopslag, een grotere werkplaats en meer ruimte voor ergometers en indoortraining. De commissie NNL heeft het VO gepresenteerd aan de leden via een extra AV op 31 mei 2018. De AV heeft het bestuur de opdracht gegeven om van de commissie NNL een bestuurscommissie te maken. Verder heeft de AV het bestuur gevraagd een toekomstvisie te ontwikkelen en alternatieven voor nieuwbouw te onderzoeken. Het bestuur heeft de zomermaanden benut om een toekomstvisie te ontwikkelen en alternatieven te bestuderen. Het bestuur heeft een extra AV uitgeschreven op 11 oktober 2018. Het bestuur stelt aan de leden voor om uit het bouwfonds een budget van € 38.000,00 beschikbaar te stellen voor het laten maken van een Definitief Ontwerp voor de verbouwing van de Nieuwe Loods. Document “2 - Visiestuk DDS bestuur mbt. nieuwbouw” bevat de ontwikkelde visie op de toekomst van DDS met betrekking tot hoe het bestuur aankijkt tegen mogelijke alternatieven voor nieuwbouw. 2. Visiestuk DDS bestuur nieuwbouw  Waarde leden, Er is de afgelopen tijd veel gesproken over hoe we als vereniging de toekomst tegemoet zien met het oog op onze onroerende faciliteiten. Hierbij zijn in de loop der tijd veel bijkomende vraagstukken opgeworpen zoals; hoeveel leden willen wij? Wat voor leden willen we? Moeten we niet verhuizen? Kost een verbouwing niet te veel? Kunnen we samenwerken met andere clubs? Gaat de contributie omhoog? Moeten we een werkplaats hebben? Wat voor trainingsruimte/krachthonk moeten we hebben? Allemaal vragen waar betrokken leden een antwoord op willen. Een deel van de antwoorden mogen de leden verwachten van het bestuur. Daarmee is niet gezegd dat elke vraag een antwoord kan krijgen. Sterker nog, een antwoord kan ook onbevredigend zijn. Het zal een ieder wel bekend zijn dat de vereniging al geruime tijd een commissie kent die zich specifiek heeft bezig gehouden met mogelijke verbouwing van onze “Nieuwe”-loods. Het doel van deze commissie is daarmee slechts gedeeltelijk in staat om alle vragen te beantwoorden die leden kunnen hebben. Deze commissie is ingesteld door de ALV en heeft destijds daar een bepaalde taak meegekregen. Onlangs is de commissie overgegaan in een bestuurscommissie. Hiermee is het mogelijk geworden dat het bestuur zich inhoudelijk kan opstellen en haar eigen inbreng kan geven. Gedurende het afgelopen jaar heeft het bestuur een behoorlijke gedaanteverwisseling ondergaan en brengt hiermee ook een nieuwe, eigen stem in. Noem het de visie van het bestuur. Het bestuur heeft in meerdere sessies bij elkaar gezeten en hierover gesproken. De visie behelst natuurlijk meer dan alleen wat wij met onze faciliteiten moeten willen. Alles hangt wel met elkaar samen. Ik behandel in dit stuk, de ingekomen stukken zoals deze zijn aangereikt gedurende de maand juli over mogelijke alternatieven. De verschillende onderwerpen die zijn ingediend zal ik beschrijven aan de hand van hoe deze de bestuursvisie raken. Als bijlage bij dit stuk, heb ik een lijst toegevoegd van de alternatieven zoals deze zijn aangereikt. Ik heb deze inbreng gefilterd op ideeën over alternatieven en ontdaan van de naam van de indiener, meningen en overige opmerkingen. Een eerste helder standpunt van dit bestuur is dat wij de vereniging willen handhaven op de huidige locatie. De beschouwingen over de alternatieven versterken deze overtuiging. Het bestuur is een voorstander van een populaire roeisport en juicht daarom toe als in Delft een nieuwe vereniging zou ontstaan. Hiermee stelt het bestuur dat ongelimiteerde groei van DDS geen optie is. DDS zal zo groot worden als dat haar huidige locatie toe staat. Een optimalisatie van de huidige faciliteiten passen in dat beeld. De huidige staat van onze nieuws loods is ronduit slecht te noemen. Ad-hoc onderhoud, dat niet te begroten is, zal op termijn niet meer voldoende zijn. Daarbij zal een vernieuwde, grotere loods het mogelijk maken voor alle soorten roeiers om de ergometers en het krachthonk te gebruiken. Een grondige aanpak is daarom op zijn plaats. Verder zien wij als bestuur dat onze vereniging naast het hoofddoel ook andere functies vervult. De vereniging brengt mensen samen. Er zit een sterk sociaal verband in onze vereniging. De goede sfeer wordt alom gewaardeerd en gekoesterd. Het bestuur wil dus ook voorzien in de sociale functie van de vereniging. Hiervoor wil het bestuur bijvoorbeeld ploegvorming stimuleren. Ploegvorming kan gestimuleerd worden als onze faciliteiten daartoe geschikt zijn en interactie bevorderen. Daarom is het bestuur geen voorstander van verschillende locaties. Het bestuur wil ook geen nieuwe extra hoofdingang van de nieuwe loods. Hooguit zal er een ingang komen voor speciale gevallen en gelegenheden of als nooduitgang. Wij willen dat de leden elkaar tegenkomen en dat er interactie blijft tussen de verschillende soorten leden; van donateurs tot fanatieke wedstrijdroeiers, van mooiweerroeiers tot instromende jeugd en coaches, van barcie tot matcie. Een zo groot mogelijke interactie van leden moet ook het vrijwilligersbestand van de vereniging stimuleren. Het is een zeer beperkende factor in het aannemen van nieuwe (jeugd)leden dat we niet genoeg vrijwilligers hebben om die nieuwe leden op te vangen. In verband met de verbondenheid tussen leden willen wij ook niet dat er een tweede set kleedkamers voor dames en heren komt. Het bestuur wil voorkomen dat een nieuwe onderscheiding kan ontstaan naast de bootproeven. Het wordt wel herkend dat de kleedkamers op piekmomenten niet groot genoeg zijn. Het bestuur wil daarom dat er een nieuwe kleedkamer komt die dan voor of alleen heren is, of alleen dames. Dat deze op verschillende locaties binnen onze faciliteiten staan, vormt geen bezwaar. De bestaande kleedkamers zullen dan samen voor of alleen dames, of alleen heren worden ingesteld. Een eigen werkplaats vormt, naast de door ons erkende en herkende noodzaak van veel materiaalreparaties, ook een middel om onze leden bij elkaar te brengen en het bestuur is van mening dat wij die dus ook moeten hebben en houden in eigen beheer en binnen onze eigen faciliteiten. Professionele uitbesteding of onderbrengen op een andere locatie wijst het bestuur af. Het bestuur is zich goed bewust van de hoeveelheid en de aard van schades aan onze vloot. Om die reden vindt het bestuur dat de omgang met onze boten meer zorgvuldigheid vereist dan dat nu de norm is. Het bestuur zal een systeem invoeren dat het afschrijven van boten gaat linken aan een persoonlijke elektronische sleutel. Het gebruik van innovatieve klikriggers kunnen een tijdelijke (seizoensgebonden) capaciteitsvergroting van enkele boten bieden. Het bestuur staat open voor ideeën over een praktische invulling hiervan. Deze praktische invulling die past bij de huidige DDS accommodatie is tot op heden nog niet gevonden. Een elektronisch sleutelsysteem wil het bestuur ook invoeren voor toegang tot het gebouw en eventueel als betaalmiddel aan de bar. Omdat niemand kan bepalen of inzien wat de exacte samenstelling van ons ledenbestand zal zijn in de toekomst, wil het bestuur dat wij als vereniging creatief om kunnen gaan met onze faciliteiten en de inrichting daarvan. Wij willen daarom dat de inrichting van onze faciliteiten kan worden aangepast wanneer de behoefte hieraan ontstaat. Wij willen het gebruik van systeemwanden stimuleren en permanente indelingen van onze ruimtes ontmoedigen. Het bestuur wil hiermee ook aangeven dat er ruimte moet zijn voor eigen in- door training. De omvang van zo’n ruimte moet wel kunnen worden aangepast om eventueel meer boten te kunnen stallen. Het bestuur heeft zich als doel gesteld om ons energieverbruik te minimaliseren. Onze faciliteiten zullen daarom geschikt moeten worden hiervoor. Denk hierbij aan Zonnepanelen en warmtepompen. Namens het bestuur, Daniel Hendrix Commissaris Gebouw 3. Inhoudelijke behandeling vragen en opmerkingen Vraag Antwoord 1. Waar kan ik het Voorlopig Ontwerp en de financiële onderbouwing vinden? De commissie NNL heeft in de extra Algemene Vergadering eind mei aan de leden verantwoording afgelegd over de resultaten van het vooronderzoek. Ter voorbereiding van deze AV heeft de commissie NNL een reeks informatiebijeenkomsten met de leden georganiseerd. De extra AV was tevreden over de verstrekte informatie en heeft ingestemd met de resultaten. Daarmee is het vooronderzoek definitief afgerond 2. Is het niet mogelijk om een soortgelijke situatie na te streven als in Utrecht, waar Viking, Orca en Triton een lokatie delen? Ja, dat is mogelijk maar onwenselijk. Het bestuur wil de vereniging op de huidige locatie handhaven. 3. Kunnen we niet terrein krijgen achter de Calvé aan de Wateringsweg?Ik weet dat de brug laag is, en wat voor doorlooptijd dit soort plannen hebben, maar zou dat niet ideaal zijn? Nee, uit eerder onderzoek is gebleken dat dit niet te koop is en het is niet aan te nemen dat dit op korte termijn zal veranderen. Hierop is geen beleid te maken. Daarnaast; Het bestuur wil de vereniging op de huidige locatie handhaven. 4. Laga? (verschillende vermeldingen) Laga gaat op korte termijn (2019-2020) weg en hun gebouw komt beschikbaar maar enkel voor 20 jaar lange huur. Laga’s nieuwbouw gaat 3.5m€ kosten. Het bestuur ziet dit niet als een optie. Daarnaast; Het bestuur wil de vereniging op de huidige locatie handhaven. 5. Proteus? (verschillende vermeldingen) Proteus blijft op haar locatie. 6. Verkoop DDS complex? Nee, Het bestuur wil de vereniging op de huidige locatie handhaven. Daarbij; ons complex is slecht verkoopbaar. 7. Is nieuwbouw betaalbaar? Ja. Nu en in de toekomst. Dit is ook gepresenteerd in de vorige AV 8. Kunnen we niet af met onderhoud aan de bestaande Nieuwe Loods ipv een verbouwing? Ja, dat kan maar dat is geen duurzame oplossing. Lopend, ad-hoc onderhoud aan ons pand kost veel geld en dat zal zo blijven als er niet grondig ingegrepen wordt. 9. Klikriggers? Ja, dat kan worden overwogen in elk scenario. Het neemt niet weg dat de nieuwe loods veroudert en ad-hoc onderhoud vergt. 10. Alternatief voor krachthonk; Paardenmarktcomplex tijdelijk huren Is niet zeker en vormt geen duurzame oplossing 11. Krachttraining bij bestaande sportschool Ja, dat is mogelijk en dat zal altijd een mogelijkheid blijven. Het bestuur wil een flexibele indeling van de nieuwbouw. 12. Krachttraining samen met andere verenigingen? Ja, dat kan 13. Het honorarium van een architect pleegt 10% van de bouwsom te bedragen. Zijn de al gevoteerde 12K voor het voorlopig ontwerp en de 38K aangevraagd voor het definitieve ontwerp inbegrepen in het honorarium van de architect, of komen die op de bouwsom? De kosten voor het Definitief Ontwerpbedragen 38k€. 14. Er kan subsidie verkregen worden op de verwijdering van asbest, is daar rekening mee gehouden? Er zit geen asbest in het dak. 15. Er schijnt een funderingsonderzoek plaats te hebben gevonden, van welke belasting is dat onderzoek uitgegaan? Ja, dit is ooit uitgevoerd door een commerciële partij op eigen initiatief en DDS is toen benaderd om dat rapport te kopen. Het kostte meerdere duizenden Euro en is toen niet gekocht. Het is wel ingezien voor 400,- en de conclusie luidde dat heel Delft verzakt. 16. wat zijn de kosten van alleen het dak vervangen? Dat wordt geschat op €50.000,- Dit is echter voorlopig niet aan de orde. 17. (Over volwaardig krachthonk in huis) Is dat verantwoord voor het betrekkelijk geringe aantal leden die er gebruik van zullen maken? Is het niet financieel (en bouwkundig) aantrekkelijker de krachttraining uit te besteden aan een sportschool? a)  Ja, dat wordt verantwoord geacht. b)  Dat zou kunnen maar wordt als onwenselijk beschouwd. 18. (over voorgaande punten 13-18) “Deze informatie is essentieel om een goed oordeel te kunnen vormen over de kosten en de mogelijke besparingen. Is het bestuur bereid deze informatie te laten verstrekken?” Alle informatie waar het bestuur over beschikt, wordt gedeeld behalve informatie die commercieel gevoelig is. 19. Is het bestuur bereid alle financiële informatie waarover op het ogenblik en in de toekomst beschikt wordt aan alle leden ter kennis te brengen? Zie antwoord op vraag 18. 20. Is het bestuur bereid vóór de komende extra ALV in overleg te treden met de eigenaar van het Paardenmarkt complex over koop of huur van de aan onze nieuwe loods grenzende loods of van een ander gebouw of deel daarvan en het resultaat van dat overleg aan de leden ter kennis te brengen? Nee 21. Is het bestuur bereid vóór de komende extra ALV in overleg te treden met Laga over de mogelijkheden van samenwerking of samen optrekken en het resultaat van dat overleg ter kennis te brengen van de leden? Ja, zulk overleg heeft plaatsgevonden. Zie eerder antwoord over Laga. 22. Is het bestuur bereid vóór de komende extra ALV met de Gemeente te overleggen over de mogelijkheden die het DSM terrein zou kunnen bieden en de uitkomst van dat overleg ter kennis te brengen van de leden? Ja, maar het bestuur wil de vereniging op de huidige locatie handhaven. Zie verder ook punt 3 23. Is het bestuur bereid serieus naar mogelijke bezuinigingen te kijken, zoals het evalueren van variant A in vergelijking met variant B, het ongewijzigd laten van het achterste deel van de nieuwe loods dat steviger is dan de rest en voorzien is van een goed pannendak enz.? Zie (2018-7-28_NNL_ingekomen);A: Nee, dit is onwenselijk en onmogelijk B: Nee, dit is onwenselijk 24. Is het bestuur bereid serieus te kijken naar de mogelijkheid de werkplaats en het krachthonk uit te plaatsen, respectievelijk uit te besteden? Nee 25. Kortom, is het bestuur bereid de leden volledig en uitvoerig te informeren over alles de nieuwe loods betreffende, zodat een volgende ALV een door een grote meerderheid gedragen besluit kan nemen? Ja 26. Waar moeten die boten liggen. Nog hoger stapelen en/of met hijssystemen? Zie (2018-7-28_NNL_ingekomen);Hierin zal het definitief ontwerp moeten voorzien. 27. Krachthonk in de toren, werkplaats in het pomphuis? Nee, het bestuur wil de vereniging op de huidige locatie handhaven. 28. Kleedkamers in de nwe loods boven zouden voor de winter gebruikt kunnen worden voor de krachttraining. In de zomer mssn door de jeugd? Iets om nog over na te denken Ja, dat kan in het DO worden bekeken 29. Wat is de huidige staat van het gebouw? Het gebouw is goed onderhouden in de afgelopen jaren en heeft nog steeds profijt van de renovatie 30. Wat zijn de knelpunten waar we tegen aan lopen en is dit dan al de beperking voor het aantal leden? De nieuwe loods is houtje-touwtje opgezet. Dat uit zich in bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding die zonder isolatie, rechtsreeks onder de golfplaten loopt 31. Wat wordt verstaan onder optimalisatie van het gebouw? Is dit de huidige staat verbeteren of is dat ook vernieuwing/verbouwing/restauratie of alleen maar onderhoud? Het optimaal benutten van de beschikbare ruimte; daarbij meegenomen wat de mogelijke beschikbare ruimte is en niet wat de huidige ruimte is. Het tweede. 32. Het vlot is in slechte staat en heeft naar mijn idee hoge prioriteit. Ja, het vlot is in slechte staat maar niet rampzalig. Ja, het wordt onderzocht om dit geheel te vervangen. Dat zal pas vaart krijgen nadat Hakkers Been klaar is met hun werkzaamheden. 33. Kunnen we de kosten voor de vervanging van het vlot dragen als vereniging naast de verbouwingsplannen? Ja, dat is onderdeel van het langetermijn- onderhoudsplan. A-2018-6-18_NNL_ingekomen Van: "@@@" <@@@>Onderwerp: Handreiking voor bestuur / cie vernieuwbouw Datum: 18 juni 2018 om 09:05:37 CESTAan: @@@@ @@@,Zoals beloofd een paar punten als input voor vanavond. Ten aanzien van vernieuwbouw van de nieuwe loods zijn er diverse zaken die nader moeten bekeken worden om te komen tot een integrale afweging of uitbreiding van de nieuwe loods zinvol is of niet.1. Alternatieven voor de trainingsruimte en/of onderhoudDe uitbreiding van de nieuwe loods is primair bedoeld om meer boten te kunnen krijgen. Secundair is het doel om betere trainingsfaciliteiten te krijgen. Meer boten vraagt om een verplaatsing van de werkplaats en uitbreiding van de trainingsruimten. De vraag voor alternatieven is niet bekeken. In elk geval zijn er de volgende alternatieven: a. Verplaatsing van het materiaalhok of de trainingsruimte naar een alternatieve locatie. Op het bedrijvencomplex aan de Paardenmarkt (de oude kazerne) staan diverse panden leeg. Voor 1 pand is sprake dat deze ook aan het Oostplantsoen ligt. Wellicht is het mogelijk om hier een ingang vanaf het Oostplantsoen te krijgen, waardoor de overgang van de huidige locatie naar daar veel kleiner wordt. Ook zouden er hier (in de brandnetels) nieuwe plaatsen voor fietsenstalling gerealiseerd kunnen worden.b. Volledige uitbesteding van het onderhoud van boten. Hierdoor zou alleen nog klein onderhoud nodig zijn en kan de werkplaats weg bij DDS. c. Bij de walkant afgraving is het mogelijk daar een extra afdekking te maken voor C4’en en Tweetjes. Ook dit zou de druk op de nieuwe loods significant verminderen.In beide gevallen ontstaat een veel beheersbare financieringslast en kan met een veel kleinere verbouwing de nieuwe loods aangepast worden door alleen het materiaalhok weg te halen. 2. Knelpunt vlot: Het grootste knelpunt bij een uitbreiding is de beschikbare vlotruimte op zaterdag en zondagochtend. In alle gevallen is het wenselijk om het vlot met minimaal 10 meter richting de Koepoortbrug uit te breiden. Los daar van zijn er aanvullende maatregelen nodig:a. Maken van vlot zones. Zo is er voor de instructie behoefte aan vlotruimte om te oefenen met aanleggen en weggaan, is er voor 4’en en 8’en meer ruimte nodig en zouden er plekken moeten zijn voor mensen die meer tijd nodig hebben om te stellen. De overige plaatsen kunnen dan zijn voor mensen die op het water kunnen stellen. Concreet zou ik voorstellen om een zone te maken voor 4x/8+ (wit), snel wegvaren en stellen op het water (groen), stellen van boten (oranje) en gebruik van vlot voor training (rood). De witte zone zou bij voorkeur richting Reineveldbrug moeten zitten. De rode bij voorkeur zo veel mogelijk richting de Koepoortbrug b. Instellen van bloktijden. Veel van de piekdrukte komt voort vanuit de problematiek dat iedereen op dezelfde tijd wil roeien. Voorstel maak voor alle boten bloktijden, waardoor het mogelijk is om de druk beter te spreiden en minder last te hebben van elkaar. Aandachtspunt is het afschrijven van boten voor wedstrijden.3. Knelpunt tunnel: De druk bij het naar binnen en naar buiten gaan bij het tunneltje is thans al groot. Neem daarbij dat de boten thans ook nog schoon gemaakt moeten worden bij de ingang van de nieuwe loods. En bij wedstrijden moeten boten afgeriggerd worden terwijl er mensen op hetzelfde moment veel mensen met boten naar binnen of buiten willen. Conclusie er moet beleid komen over hoe de doorgang bij het tunneltje bij de toename van het aantal boten gegarandeerd kan worden. Verder is het wenselijk als:a. Er meer ruimte komt voor het schoonmaken en stellen van boten op de walkant (bv. bij de afgraving van de walkant)b. Overweeg het maken van heldere regelsc. Combomeer dit met de knelpunten op het vlot op te lossen4. Knelpunten kleedkamers: In alle gevallen zal de druk op de kleedkamers toenemen. De kleedkamers moeten worden uitgebreid dan wel aangepast om het beter beheersbaar te maken. Denk aan facilteiten om tassen op te bergen waardoor er meer ruimte is. Ook hier speelt het gebruik van bloktijden een rol. 5. Knelpunt aantal leden / betaalbaarheid: Niemand wil een al te sterke stijging van de lidmaatschapskosten. De vereniging kent een lichte groei op dit moment, maar uitbreiding van de vloot zou wel eens kunnen leiden tot een aanzuigende werking. Een ledenstop is in de praktijk heel lastig. We willen een evenwichtige opbouw van de vereniging en niet een vergrijzing van de vereniging krijgen. Veel tennisverenigingen leiden thans onder het beleid van 20 jaar terug, waarbij ze snel vergrijzen en het ledenaantal significant daalt. NIeuwe mensen zijn er niet, omdat niemand lid wil worden van een oude mannen/vrouwen club. Voor de jeugd is er per definitie natuurlijk verloop. Ze komen binnen als ze 12 zijn en gaan weg als ze 18 zijn. Vaak komen ze weer terug als ze uitgestudeerd zijn en blijven dan lang lid. Kortom zonder jeugd geen DDS. Ledenstop vraagstukken zijn lastig. Moeten we bv. bepaalde doelgroepen uitsluiten (denk aan geen 50+ mensen lid laten worden of een integrale ledenstop). In alle gevallen levert dat knelpunten op die vergaande consequenties hebben voor de vereniging op lange termijn. Advies stel geen ledenstop in, maar ga beter spreiden over de week en dagen.6. Uitbreiding vloot: In het voorstel voor de uitbreiding van de loods is geen rekening gehouden met de uitbreiding van de vloot. De kosten hiervan zijn ook substantieel. Bij bv. 30 extra boten praten we al over een investering van gemiddeld 450.000 a 600.000 euro, kortom net zo veel als we gaan uitgeven aan de uitbreiding van de loods. Voorstel is om ook deze kosten mee te nemen in het integrale vernieuwingplan.7. Samenwerking met andere roeiverenigingen. We zitten op slechts 5 km afstand van de Laak en nog dichter bij zijn Laga en Proteus. Veel roeiers wonen in de buurt van deze vereningingen. Waarom niet meer samenwerking met deze verenigingen en een deel van de vloot daar leggen. Hierdoor kunnen we ook beter combineren en nog makkelijker gebruik maken van wederzijdse facilteiten zoals boten, coaches, kleedkamers, etc. Dit waren mijn suggesties. Ik haal het wsl niet om er vanavond bij te zijn. B-2018-6-20_NNL_ingekomen Voorstel leidend naar alternatieven voor de nieuwe loods, en enige beschouwingen betreffende wijzigingen binnen de roeiverenigingen in onze omgeving. 1. Algemeen De kosten voor de herbouw en verhoudingsgewijs minimale uitbereiding van de ruimte voor boten in de NNL zijn zo hoog dat er moet worden gekeken naar alternatieve locaties voor de hele vereniging of een deel daarvan. Zoiets zou goedkoper kunnen zijn, en niet leiden tot gedeeltelijke stilstand van de roeiactiviteiten tijdens de herbouw. Het oude terrein van de Calvé fabriek ligt al lang ongebruikt te wachten op een bestemming, zie het voorstel van Simon Huiberts. Er zijn diverse bedrijfsterreinen in de aanbieding (te huur of te koop, ook dichtbij DDS waarvan sommige aan het water. Laga gaat weg van zijn huidige locatie, en zoekt dus naar een andere locatie. Het huidige verenigingsgebouw komt dan vrij. In dat gebouw zou een roeivereniging kunnen worden opgericht, concurrerend met DDS. Ook is denkbaar dat DDS daar een dependence opricht met bijvoorbeeld de C vloot in de oude loods, en de wedstrijdvloot in het Lagagebouw. De Nieuwe Loods is dan overbodig. Het lijkt niet moeilijk iets te weten te komen over Laga’s plannen, bijvoorbeeld via Oud-Laga. De Laak gaat verbouwen of nieuwbouw plegen, er zou moeten worden uitgezocht of hier synergie uit te behalen valt. Het schijnt dat ook Proteus uit zijn jasje dreigt te groeien door grote aanwas van student-leden. Het zou goed zijn te gaan praten met de actoren bij Laga, Proteus en De Laak om de toekomstplannen enigszins af te stemmen. Een andere mogelijkheid is het verkopen van het huidige DDS loodscomplex, en opnieuw beginnen op een geschikte locatie met ruimte voor groei. Voor deze laatste opties zal het nuttig zijn met de gemeente te overleggen of en hoe zij aan een uitbreiding van DDS zou kunnen meewerken. 2. Het bouwplan van de NNL. De ruimte voor botenberging neemt toe ter grootte van de huidige werkplaats. Dwz ca 24 meter stellinglengte. De geraamde kosten bedragen een veelvoud van wat een separate loods op een andere locatie zou kosten.Bovenop de bouwkosten komt nog de aanschaf van de boten die daar komen te liggen. Wat nu in de hanenbalken ligt is niet geschikt om opnieuw in de vaart te brengen. Een lege loods is zijn geld niet waard. Die noodzakelijke aanschaf verhoogt de totale begroting voor de NNL en ook de jaarlijkse vervangingskosten van de additonele boten moeten in het botenfonds beschikbaar gemaakt worden. Om een goed oordeel te kunnen verkrijgen over de werkelijke inhoud van het plan voor de NNL zou u inzicht moeten hebben in bijvoorbeeld detailtekeningen, een globale uitvoeringsbeschrijving, en de financiele opbouw van het plan en de invloed op de toekomstige jaarrekeningen van DDS. Alles op basis van het werk van de architect dat tot nu toe is uitgevoerd. Tegelijkertijd kan dan beoordeeld worden of op dit moment al voldoende is onderzocht aan het bestaande gebouw om een betrouwbare begroting voor de herbouw op te stellen. Wij als leden hebben diezellfde behoefte. Eerdere vragen van ons hierover bleven onbeantwoord. 3. Alternatief plan voor de NNL. In plaats van de huidige werkplaats kunnen we gebruik maken van de oude herenkleedkamer, en daarnaast grote reparaties (vooledig) uitbesteden aan een reparateur met werkruimte. In de praktijk worden onze kleine reparaties meestal uitgevoerd op de singels in de gangpaden. Het lijkt verstandig te kijken naar gefaseerde realisatie van de NNL, bijvoorbeeld nu alleen het meest noodzakelijke onderhoud aan de loods uitvoeren. Dat moet dan kunnen op een manier dat later kan worden uitgebreid op een manier die dan aan de orde is. Deze gefaseerde aanpak is te vergelijken met die van de vorige verbouwing, waarbij ook niet alles in een keer verbouwd werd. De ervaring met klickriggers kan geleidelijk worden verkregen en de vloot zonodig worden omgebouwd. 4. Krachthonk Het krachthonk zoals voorzien in de NNL is een zeer uitgebreide voorziening bestemd voor een beperkt aantal leden. Het zijn ook de leden waarvoor een groot deel van de wedstrijdvloot is aangekocht en steeds weer wordt vernieuwd, betaald door alle leden. Hier zegt het gevoel dat kosten en opbrengsten niet voldoende in balans zijn. Dit brengt ons tot het zoeken naar redelijke alternatieven voor de kostbare verhoogde zolderverdieping. Het huren van (mogelijk tijdelijke) ruimte in het Paardenmarktcomplex. Dit complex lijkt op dit moment niet volledig bezet te zijn. Misschien is zelfs iets mogelijk aansluitend aan onze NNL of NL. Krachttoestellen en deskundige leiding voor krachttraining en indoortraining verkrijgen bij een bestaande sportschool. Apart of gezamenlijk met de andere roeiverenigingen een geschikte locatie vinden, of oprichten. C-2018-7-28_NNL_ingekomen Geacht bestuur,Hierbij bieden wij, Titus Riemersma, Ben van Paassen, Aat en Marian Eken, Eelco Tienstra, Jitze Lukkes, ondergetekende en enkelen die wegens vakantie niet bereikbaar waren, maar waarvan wij weten dat zij er mee instemmen, een notitie over de nieuwe loods, kortweg NNL. De notitie bevat meer vragen dan antwoorden. Immers, zoals ook in de notitie staat, leden van DDS kunnen niet, zonder daartoe door het bestuur gemachtigd te zijn, namens de vereniging formeel overleg voeren met externe instanties, laat staan de vereniging binden.Informeel hebben wij wel het een en ander onderzocht, zoals de bouwkundige staat van de nieuwe loods, de kosten van een eenvoudige loods (tientallen aanbieders!), de kosten van krachttraining bij een commerciële partij en, via Funda de huur en koopprijzen van onroerend goed in en nabij Delft. Dit alles heeft geleid tot bijgaande notitie Het is niet zo, dat wij a priori tegen verbouwing van de loods zijn, maar wij willen uitgezocht hebben welke oplossing de meeste toekomstwaarde heeft. Want dat er iets moet gebeuren daar zijn wij ook van overtuigd.We hebben dan ook waardering voor het werk dat door de commissie van Jappe Zijlstra c.s. verricht is. DDS is de afgelopen ruim 25 jaar gegroeid van minder dan 200 leden (toen wij in 1991 de nieuwe loods kochten) tot ruim 500 leden nu. Een toename van 300 leden in nog geen 30 jaar. Voorzichtig gesteld, gemiddeld een toename van 10 leden per jaar. Wanneer deze trend zich voortzet, zouden er in de komende 10 jaar netto een 80 tot 120 leden bij kunnen komen (ter vergelijking, Laga heeft nu 700 leden, PE 750. Beide met, in september 2017, 500 aanmeldingen, waarvan er 230, respectievelijk 250 aangenomen zijn). Cijfers over andere studentenverenigingen zijn ons niet bekend, maar die kunnen via de KNRB ongetwijfeld verkregen worden. Daar afgestudeerden en oudere studenten één van de bronnen vormen waaruit wij putten, is voor de korte termijn een gemiddelde toename van 10 leden per jaar een redelijke verwachting. DDS is een roeivereniging, onze eerste prioriteit moet dus zijn het aanschaffen, hebben en onderhouden van boten. De boten moeten, in ons klimaat, opgeborgen worden. Een botenberging is dus essentieel. Bij het onderhoud begint het keuzeprobleem. Zelf doen of uitbesteden, in huis of elders. Krachttraining is nog minder een kerntaak van een algemene roeivereniging als de onze. Een krachthonk is bovendien niet plaatsgebonden, voor indoortraining huren we ook een gymnastiekzaal. Botenberging is het primaire knelpunt Dat betekent dat primair onderzocht moet worden hoeveel boten (of roeiplaatsen) in de ons nu ter beschikking staande ruimte geborgen kunnen worden. De Werkgroep Jappe komt tot aantallen die alleen mogelijk zijn wanneer de boten zeshoog gestapeld worden en dat mogelijk daarboven nog boten opgehesen moeten worden., Wij twijfelen er aan of de boten dan alle gebruiksklaar zijn.Wij concluderen dat er dus twee trajecten mogelijk zijn: niet groeien en het ledenaantal stabiliseren op het huidige aantal of iets verminderen, of welgroeien en verhuizen. In het eerste geval is normaal onderhoud van de nieuwe loods voldoende en er zijn nog wat slimmigheden mogelijk zoals riemenhok op de binnenplaats en serieus werk maken van vouw- en clickriggers. In het tweede geval is de grootte van de botenberging bepalend. Deze discussie moet eerst gevoerd worden alvorens er besloten wordt veel geld uit te geven. Tenslotte, de ALV wordt bij DDS notoir slecht bezocht. Voor een zo belangrijk onderwerp zou het slecht zijn wanneer een besluit genomen zou worden door een 20 à 30 leden. Wij geven daarom het bestuur dringend in overweging een schriftelijke stemming te organiseren of, wanneer dat statutair niet mogelijk is, ten minste een schriftelijke enquête te houden opdat niemand zal kunnen zeggen niet gehoord te zijn. Wij hopen dat wij hiermee een bijdrage te leveren aan bereiken van een goed besluit en wij zijn natuurlijk altijd beschikbaar voor het geven van een nadere toelichting en het bespreken van onze bevindingen.Met vriendelijke groet, Menno Tienstra DDS Nieuwe Loods De plannen voor de nieuwe loods, zoals die gepresenteerd zijn, roepen een aantal vragen op. Het bestuur heeft daarom de leden verzocht voor 31 juli 2018 alternatieven in te dienen. Daarbij wordt ook gevraagd, de haalbaarheid te onderzoeken. Dat laatste is natuurlijk maar beperkt mogelijk. Leden van DDS kunnen niet zomaar, dat wil zeggen zonder mandaat van het bestuur, bij de Gemeente, andere roeiverenigingen, eigenaren of gebruikers van gebouwen of grond of bedrijven informatie inwinnen. Wat wel kan, is vragen stellen aan het bestuur en beargumenteerde suggesties doen voor nader onderzoek. Tot deze laatste mogelijkheden beperken wij ons daarom in het onderstaande. 1. ProbleemstellingDe nieuwe loods is 1991 aangeschaft en met minimale aanpassing in gebruik genomen voor se berging van boten en voor huisvesting van de werkplaats. In eerste instantie was er geen noodzaak zuinig met de ruimte om te gaan: er was genoeg. Langzamerhand veranderde dat. De tussenverdieping (zolder) werd ergometer ruimte en later tevens krachthonk, de botenberging werd efficiënter, de stellingen en het riemenrek beter. De tunnel is ook in 1991 aangelegd.Bij de grote restauratie in 2005 werd, mede door gebrek aan geld, de loods minimaal gerestaureerd.Nu, weer 13 jaar later, liggen er drie planvarianten om de nieuwe loods grondig te vernieuwen. Het programma van eisen, waaraan de drie varianten alle in redelijke mate voldoen, behelst de uitbreiding van de botenopslag, het creëren van een krachthonk en de verplaatsing van de werkplaats. Het woord redelijk in de vorige zin staat daar omdat de uitbreiding van de botenberging mogelijk onvoldoende is en omdat de werkplaats er in alle drie de varianten op achteruitgaat. De kosten zijn aanzienlijk, maar ook in de huidige opzet is herstel van de nieuwe loods op een aantal punten verstandig. 2. Financiën De tot dusverre verstrekte informatie over de financiën is uitermate summier. Dat leidt tot een aantal vragen:- Het honorarium van een architect pleegt 10% van de bouwsom te bedragen. Zijn de al gevoteerde 12K voor het voorlopig ontwerp en de 38K aangevraagd voor het definitieve ontwerp inbegrepen in het honorarium van de architect, of komen die op de bouwsom? - Er kan subsidie verkregen worden op de verwijdering van asbest, is daar rekening mee gehouden? Verwijdering van asbest is echter alleen nodig bij een verbouwing. - Er schijnt een funderingsonderzoek plaats te hebben gevonden, van welke belasting is dat onderzoek uitgegaan? (Toelichting: De grond waarop de loods staat wordt al eeuwen bebouwd, van verzakking bij vervanging van de loods door een globaal even zwaar bouwwerk zal dus geen sprake zijn. De vloer is heel en vlak, mogelijk beton op straatklinkers, de loods was ooit paardenstal). - Wanneer de geschatte prijs aan de hoge kant gevonden wordt, wordt er door de opdrachtgever gekeken naar mogelijke bezuinigingen en/of naar aanpassing van het programma van eisen.Voor zover wij kunnen nagaan is noch van het een, noch van het ander sprake. - Er is geen informatie verstrekt over de kosten van onderdelen van het ontwerp. Het is daarom erg moeilijk een oordeel te vormen over het geheel. Bij voorbeeld, wat zijn de kosten van alleen het dak vervangen? Het lijkt, alsof de hoge kosten in belangrijke mate veroorzaakt worden door de wens een volwaardig krachthonk in eigen huis te hebben. Is dat verantwoord voor het betrekkelijk geringe aantal leden die er gebruik van zullen maken? Is het niet financieel (en bouwkundig) aantrekkelijker de krachttraining uit te besteden aan een sportschool?Deze informatie is essentieel om een goed oordeel te kunnen vormen over de kosten en de mogelijke besparingen. Is het bestuur bereid deze informatie te laten verstrekken? Het door de commissie NNL aangevoerde argument dat daarmee aan potentiële aannemers informatie wordt verstrekt waardoor de aanneemsom opgedreven zou kunnen worden is niet sterk. 3.Alternatieven- Met in acht nemen van het bovenstaande, afstappen van alternatief B (het duurste van de drie) en over te gaan naar alternatief A, (het goedkoopste van de drie). Door bovendien de werkplaats aan de voorzijde te plaatsen worden hijsinstallaties overbodig, mits boten in de loods niet hoger gestapeld worden dan vijf boven elkaar, zoals nu het geval is. - (Opnieuw) contact zoeken met de eigenaar van de aanpalende Paardenmarkt loods. De laatste berichten zijn, dat daar apparatuur in zal worden ondergebracht. Als DDS de bovenverdieping zou kunnen huren, eventueel voor beperkte tijd, zou het krachthonk daarin kunnen worden ondergebracht. - Informeren naar de plannen van Laga.a. Laga vecht de afwijzing van hun verbouwingsplannen aan, of weet de plannen zo aan te passen dat die wel aanvaard worden. Dat kan lang duren en DDS moet zijn eigen plan trekken.(NB, omwonenden hebben zich niet alleen tegen de verbouwingsplannen van Laga als zodanig gekeerd, maar ook tegen de overlast die zij zeggen te ondervinden). b. Laga verhuist. De enige reële mogelijkheden lijken te zijn het terrein van Lijm en Cultuur en het DSM terrein. - Gevolgen en mogelijkheden voor DDS bij een verhuizing van Laga:a. DDS neemt het Laga gebouw over als nevenvestiging. Het ruimteprobleem is daarmee opgelost, maar twee gescheiden locaties leveren wel enige problemen op.b. DDS verhuist mee, als voorbeeld kan Utrecht gelden, waar de drie roeiverenigingen naast elkaar hun clubgebouwen hebben met een gemeenschappelijk voorterrein aan het water. Bekend is, dat Laga hier geen voorstander van is. Het is bovendien de vraag of het DDS gebouw zodanig te verkopen is dat de opbrengst het bouwen van een nieuw onderkomen mogelijk maakt. Er zou enige winst te behalen zijn door het combineren van de werkplaats (we delen nu al de bootsman) en wellicht de krachtsportaccommodatie. c. DDS brengt werkplaats en/of de krachtsportaccommodatie in een apart gebouw onder bij de nieuwe Laga vestiging. Voordelen als onder b, nadeel gesplitste vereniging. Het is de vraag of de botenberging in dit geval voldoende veergroot kan worden. d. DDS sponsort een nieuwe burgerroeivereniging in het huidige Laga gebouw, waarmee de groei van het aantal roeiers/roeisters in Delft opgevangen kan worden. Bezwaar, het lost het huidige ruimteprobleem van DDS niet op. e. DDS verhuist naar het Laga gebouw. Het voordeel is beperkt, er is weliswaar een uitstekende werkplaats en de buitenruimte is redelijk groot, maar de ruimte voor boten is niet zo erg veel groter dan in de huidige DDS accommodatie.f. DDS verhuist naar een ruimere locatie. 3. Vragen aan het bestuur- Is het bestuur bereid alle financiële informatie waarover op het ogenblik en in de toekomst beschikt wordt aan alle leden ter kennis te brengen?- Is het bestuur bereid vóór de komende extra ALV in overleg te treden met de eigenaar van het Paardenmarkt complex over koop of huur van de aan onze nieuwe loods grenzende loods of van een ander gebouw of deel daarvan en het resultaat van dat overleg aan de leden ter kennis te brengen?- Is het bestuur bereid vóór de komende extra ALV in overleg te treden met Laga over de mogelijkheden van samenwerking of samen optrekken en het resultaat van dat overleg ter kennis te brengen van de leden? - Is het bestuur bereid vóór de komende extra ALV met de Gemeente te overleggen over de mogelijkheden die het DSM terrein zou kunnen bieden en de uitkomst van dat overleg ter kennis te brengen van de leden?- Is het bestuur bereid serieus naar mogelijke bezuinigingen te kijken, zoals het evalueren van variant A in vergelijking met variant B, het ongewijzigd laten van het achterste deel van de nieuwe loods dat steviger is dan de rest en voorzien is van een goed pannendak enz.? - Is het bestuur bereid serieus te kijken naar de mogelijkheid de werkplaats en het krachthonk uit te plaatsen, respectievelijk uit te besteden?- Kortom, is het bestuur bereid de leden volledig en uitvoerig te informeren over alles de nieuwe loods betreffende, zodat een volgende ALV een door een grote meerderheid gedragen besluit kan nemen? NB 1. Met betrekking tot het DSM terrein nog het volgende (waarschijnlijk bij het bestuur bekend):De Gemeente Delft is op zoek naar een bestemming voor (een deel van) het braakliggende DSM terrein. Het probleem is dat huizenbouw onmogelijk is door de nabijheid van de DSM fabriek en een industriële bestemming onmogelijk is door de aanwezigheid van de woonwijk aan de Rijswijkse kant van de Kerstanjewetering. Er wordt nu gedacht aan de vestiging van sportverenigingen. Vestiging van Laga en/of DDS zou veruit de grootste toekomstwaarde hebben van alle ooit geopperde mogelijkheden. De kosten zouden niet gering zijn maar misschien is de Gemeente bereid bij te springen omdat ze van een probleem verlost zou worden. De twee gebouwen op het terrein (monumenten) zouden wellicht een functie als clubgebouw kunnen krijgen.Serieus overleg met de Gemeente is beslist de moeite waard. NB 2. Capaciteit van het huidige gebouw als botenberging.Het plan van de commissie Nieuwe Nieuwe Loods bevat het onderstaande staatje (gedeeltelijk overgenomen). Huidig Plan A Plan B Plan C Roeiplaatsen 133 182 - 207 175 - 223 162 - 187 Boten 62 82 - 92 82 - 96 72 - 82 Investering 20% 100% 120% 115% De aannamen voor het aantal leden per roeiplaats variëren van drie tot vier leden per roeiplaats. Vroeger ging de KNRB uit van vier, dat lijkt naar drie te dalen. Wanneer wij 600 leden zouden willen accommoderen, dan zijn daarvoor 150 (4 leden per roeiplaats) tot 200 (drie leden per roeiplaats) roeiplaatsen nodig. De plannen A en B lijken daar redelijk aan te voldoen, C valt af omdat daarin de werkplaats plaats inneemt waar ook boten kunnen liggen. Volgende vraag is, over hoeveel boten die roeiplaatsen verdeeld worden. In de huidige situatie hebben wij een gemiddelde van iets meer dan 2 roeiplaatsen per boot. De drie plannen houden dat getal min of meer aan. Moeilijker na te gaan is, hoe de commissie gekomen is tot het aantal boten die een plaats kunnen vinden in de drie plannen. Als de huidige werkplaats botenberging wordt, komt er ongeveer een lengte van 12 meter vrij. Dat is de lengte van een twee. Bij vijf hoog stapelen zijn dat tien tweeën, 20 roeiplaatsen. Het is onduidelijk hoe de commissie in plan A komt tot minimaal 20 boten met 49 roeiplaatsen extra tot 30 boten met 64 roeiplaatsen. Waar moeten die boten liggen. Nog hoger stapelen en/of met hijssystemen? Hier valt iets uit te leggen, want als de aantallen boten en roeiplaatsen te hoog ingeschat worden (waar het op lijkt), valt helaas de bodem onder de plannen weg. NB 3. Grapje (maar wel een beetje serieus)De Watertoren en het bijbehorende pomphuis zijn, op het moment van schrijven, te koop voor 650K (kk.) Vergelijkbaar dus met de kosten van variant B.Krachthonk in de toren, werkplaats in het pomphuis? D-2018-8-7 Argumentatie Nieuwe Nieuwe Loods commissie over alternatieven Beste Leden,Dit document is geschreven door de Nieuwe Nieuwe Loodscommissie om vast te leggen welke overwegingen en acties hebben plaatsgevonden in het recente verleden. Het is bedoelt als input voor inhoudelijke afweging van alternatieven door het bestuur en het kan daarom in aanvulling op document 3 gelezen worden.Daniel Hendrix, Commissaris gebouw Alternatieven voor Nieuwe Nieuwe Loods Commissie Nieuwe Nieuwe Loods, augustus 2018 Alternatief 1: Een compleet nieuw gebouw voor DDS met voorzieningen precies zo mooi en zo groot als we zouden willen.Er zijn wellicht twee redenen om te willen verhuizen: 1. We willen een gebouw dat groter is dan we op de bestaande locatie kunne realiseren. 2. We kunnen het op een net zo mooie locatie ergens anders goedkoper realiseren. Verhuizen kent een aantal bezwaren: We zitten in een prachtig monumentaal gebouw. We willen helemaal niet weg. Dat hebben we vastgesteld in de aanloop van de restauratie en renovatie in 2005. Uitgaande van een (fictieve) locatie die kwalitatief vergelijkbaar is met de huidige, dus dicht bij de binnenstad, is een raming gemaakt van een gebouw voor ca. 700 leden. De kosten worden geschat op € 3,5 miljoen. Omdat we nu nog geen 700 leden hebben zal het bedrag voorgefinancierd moeten worden. Ons monument heeft de bestemming ‘roeivereniging’ en heeft daarmee weinig commerciële waarde. Er is geen bouwgrond te koop dicht bij de Delftse binnenstad. DSM wil terrein niet verkopen heeft Annegreeth Lameijer eind 2016 van DSM gehoord. Een traject om toch een nieuw gebouw na te streven duurt jaren. Het bestuur wil daar geen verantwoordelijkheid voor nemen en er is geen commissie om die kar te trekken. Het bestuur wil geen opsplitsing van de vereniging, wat zou gebeuren als er een 2egebouw elders wordt aangekocht. Alternatief 2: Samen met Laga of de Laak één nieuw gebouw bouwen Bezwaren onder 1, plus: Laga wil niet met DDS samen (gehoord van Simon Huibers, maart 2018). De Laak zit niet in of nabij Delfse Binnenstad en is reeds ver gevorderd met nieuwbouwplannen. Hoge kosten. Coördinatie van bouwplannen kost veel meer tijd en aandacht. g. Cultuurverschillen tussen verenigingen. Alternatief 3: Verhuizen naar het gebouw van Laga zodra dat beschikbaar komt Bezwaren onder 1, plus: Gebouw heeft niet meer loodsruimte (+/- 340 m2 ex werkplaatsen) dan DDS- gebouwen (+/- 450 incl oppervlak huidige werkplaats). Gebouw is nu niet te koop. Wanneer het wel te koop komt is nog niet duidelijk en dat betekent een onzeker tijdspad. Gebouw heeft grootscheepse renovatie nodig. Richtprijs waar Laga mee rekent is zeer hoog. Buren die verbouwingen stelselmatig hebben geblokkeerd. Alternatief 4: Trainingsruimte of werkplaats niet op DDS Bezwaren: Vraag naar specifieke roei- trainingsruimte is gegroeid. Is daarom ook in PvE opgenomen. Huidige trainingsruimte in 25 jaar gegroeid van 1 ergometer in 1993 totzo’n 10 nu plus uitgebreidere krachttrainingsmogelijkheden. Loods nu ook voor krachttraining gebruikt. (Kracht-)training op een sportschool is mogelijk voor een klein aantal wedstrijdroeiers, maar is niet specifiek genoeg en moeizaam, tegen forse kosten te regelen. In de praktijk is gebleken dat er toch houtje-touwtje op DDS getraind wordt. Het sportcentrum van de TU is alleen toegankelijk voor studenten. De nieuwe sportzaal bij Mondriaan (tegenover Calvé) is niet specifiek onderzocht; er zijn geen actieve contacten. Ipse-de bruggen heeft bewoners op DDS laten roeien en trainen, maar heeft zelf op de paardenmarkt geen trainingsruimte. (bron: begeleiding G-roeiers) Samen trainen schept verenigingsband. De trainingsruimte wegbezuinigen zorgt voor een beperkte bezuiniging, maar beperkt in de (nabije) toekomst de mogelijkheden om toch zelf een trainingsruimte te hebben of andere voorzieningen te maken. Andere verenigingen met nieuwbouw zorgen ook voor ruime voorzieningen (b.v. Hemus). Trainingsruimte van De Laak wordt intensief gebruikt. Onze werkplaats wordt meerdere dagdelen per week gebruikt door een actieve commissie. DDS wil niet zonder werkplaats, want (klein) onderhoud zal nodig blijven. Alternatief: Uitbouwen naast kleedkamers (in stadswal) Bezwaren Grond is niet (zomaar) te koop en prijzig. De grond heeft de bestemming park. De gemeente zou moeten meewerken aan de aankoop en aan de wijziging van het bestemmingsplan. Voor botenopslag of een werkplaats is zo’n gebouw prominent in het zicht een erg dure oplossing. Bovendien is de beschikbare ruimte te ondiep (we kunnen niet onder de weg door bouwen). Alternatief: boten met klikriggers Bezwaren Huidige vloot heeft nog geen klikriggers. Vervanging gaat tot 25 jaar duren. Onzeker of voor alle boottypen geschikte varianten met klikriggers beschikbaar komen. Als klikriggers in de toekomst in zwang komen, kunnen ze uitbreiding opslagcapaciteit mogelijk maken. Conclusie Op grond van bovenstaande argumenten is geen alternatief uitgewerkt. Om voor DDS het optimale en maximale uit de huidige locatie te halen lijkt het vervangen van de nieuwe loods de aangewezen oplossing.

Uitslagen DDS Trial 23 september 2018

Met dank aan de Barcie, de taartenbakkers, supporters, coaches en niet te vergeten de roeiers was de trial van 23 september een groot succes! Het alternatieve parcours richting Rotterdam was noodzakelijk vanwege de afsluiting van de Fortuinbrug, maar ook erg aangenaam! De uitslagen vind je hier! Succes en hopelijk tot de volgende trial op zondag 18 november!! Met vriendelijke groeten,Huub, Florent, Wouter en Marlies  

Vaarplannen - Trials - Wedstrijden

Vaarplan te duur? Welnee..., niet op DDS! Het is zomer en er zijn geen roeievenementen. Het roeiseizoen is voorbij, maar zal weer starten in september! Het is nu dus de tijd om een vaarplan te maken voor jezelf of je ploeg. Een vaarplan is niet duur, maar kost wel wat! Je moet bij elkaar gaan zitten en afspraken maken; hoevaak gaan we trainen, welke wedstrijden gaan we roeien? Een vaarplan vraagt keuzes, commitment en inzet! Zie het maar als een contract waar alle roeiers en coach(es) zich aan verbinden. De Wedstrijdcommissaris en Wedstrijdcommissie (Wedcie) helpen je graag bij het maken en uitvoeren van jullie vaarplan. De eerste stap die de Wedcie heeft gezet is het maken van een template Vaarplan. Hierin kan iedereen eenduidig de gegevens van de roeiers en ploeg invullen, wat jullie hoofdnummer zal zijn en wat jullie bijnummer. Wat is jullie voorkeursboot en wat is de tweede keus? Op 13 september organiseren Wedstrijdcommissaris en Wedcie een info avond voor iedereen die trials of wedstrijden wil starten, en vooral ten aanzien van dat laatste: iedereen die een toewijzing wil krijgen voor een boot. We leggen alles uit en beantwoorden al jullie vragen. Hieronder staan al wel wat linkjes waar je eea kunt nalezen. Start van het plan Je begint je vaarplan met jullie doelen en ambities. Op welk niveau willen jullie roeien? Lees even de toelichting op de DDS site (achter de login). Hier lees je over en klik je door naar de verschillende 'stromen' waar we als DDS aan meedoen, zie je een overzicht met uitdagende evenementen binnen de stroom en wat je er wel voor moet doen: trainen: bouwen aan je techniek en conditie. Uitgangspunten van de Wedcie De wedcie faciliteert graag dat jullie ploegje op julie niveau kan deelnemen aan wedstrijden. Veel ploegen op DDS zijn graag geziene gasten op deze wedstrijden, doen al jaren mee en leveren mooie prestaties. Ben je nieuw als ploeg en heb je nog niet veel wedstrijdervaring, laat je dan vooral niet afschrikken!! De Wedcie hanteert een aantal uitgangspunten en die zie je ook terug in het vaarpolan: Maak een vaarplan, want zonder vaarplan geen toewijzing of wedstrijd; Kies uit een set wedstrijden; Maak in augustus/september een jaarplan voor het gehele seizoen van september tot juli; Voel je wel vrij je plan tussentijds en voortschrijdend aan te passen; Ga met meerdere ploegen en stimuleer anderen, het 'volle botenwagen' principe; Roei op jouw eigen niveau; Vaarplannen zijn openbaar op DDS; je wordt eraan gehouden! De Wedcie laat het niet geheel vrij aan welke evenementen je kunt meedoen. Uiteraard waarderen we alle moeite die andere roeiverenigingen doen om evenementen te organiseren, maar als je de KNRB kalender erop naslaat is er bijna ieder weekend vanaf april wel iets te roeien. Dit biedt veel mogelijkheden om bijvoorbeeld regionaal wedstrijden te roeien, maar aangezien DDS zeer landelijk roeit, zou er iedere week een botenwagen moeten komen en zijn boten zowat ieder weekend weg. De Wedcie heeft voor jullie een aantal evenementen uitgekozen waarmee je bijna maandelijks op pad kan en er ook zeker van kan zijn dat ook andere DDS'ers meedoen. DDS gaat om uitdagend en competitief roeien, maar zeker ook om verbinding met je ploeg, andere DDS'ers en roeiers van andere verenigingen. Met een 'volle botenwagen' naar een aantal wedstrijden zorgt voor veel blauw op de wedstrijd, veel aanmoedigingen en gezelligheid EN biedt kansen voor beginnende ploegen. Als er dan toch al boten op de wedstrijd zijn, zouden jullie die ook kunnen gebruiken om een proef te varen, vrijblijvend en laagdrempelig. Toewijzingen Op DDS hebben we het zo afgesproken dat je een toewijzing moet hebben om aan een wedstrijd mee te kunnen doen. Die toewijzingen zijn openbaar op DDS en laten andere DDS'ers weten waar de boten heen gaan en wie er in traint en start.Als je de proef hebt voor jouw voorkeursboot, kun je die boot natuurlijk reserveren en erin trainen. Als je echter heel hard gaat, kun je een boot op een hoger niveau verdienen, maar dan heb je een toewijzing nodig als ontheffing. Een toewijzing wil ook zeggen dat als 2 ploegen in hetzelfde wedstrijdveld en op dezelfde tijd roeien en dezelfde voorkeursboot hebben, de Wedcie besluit welke ploeg hem mag gebruiken. Dat doen we op basis van criteria, maar daarover vergaderen we wel. Het oordeel is dus enigszins subjectief en vaak een afweging. Het hoofdprincipe van de toewijzingsbesluiten is absolute snelheid; start je in hetzelfde veld, dan mag de snelste ploeg kiezen. Er is de afgelopen jaren wel eens verwarring geweest ten aanzien van de zogenaamde 'Appeltaartfactoren'. In veteranenvelden kunnen 2 ploegen in hetzelfde veld en blok roeien, maar in leeftijd verschillen. Je zou kunnen stellen dat een jongere ploeg harder zou (behoren) te roeien dan een oudere ploeg. Dat zou je kunnen verwachten, mar het is in de praktijk vaak niet zo. Techniek, ervaring en routine zijn vaak veel belangrijker dan je leeftijd als het gaat om hard roeien. Voor de Wedcie is dit rekening houden met leeftijd ook veel te lastig. We kijken liever naar de absolute snelheid en wat je daarvoor doet; hoevaak train je, welk commitment hebben jullie als ploeg en wat is jullie inzet? Commitment Het woordje Commitment is al een paar keer gevallen. Het betekent dat niet alles maar vrijblijvend is. Vrijblijvend past niet bij het roeien van wedstrijden. Je gaat een contract aan met elkaar als ploeg en met de Wedcie namens de vereniging. Maak je plan en voer het ook uit! Besef dat je goed en effectief moet trainen om beter te worden. Een vaarplan, het contract, is een stok achter de deur. Dat hadden we toch afgesproken?! De Wedcie tilt zwaar aan commitment; dat jullie die afspraken met elkaar aangaan en daar moeite voor doen. Je zult zien dat jullie beter gaan roeien, meer lol en verbondenheid met elkaar hebben en een voorbeeld zijn voor anderen. Goed en hard kunnen roeien alleen is dus niet genoeg. De Wedcie wil commitment en passie zien! Wedstrijden en inschrijven In de Slaggaard zul je geregeld artikelen vinden om je te herinneren hoe de zaken geregeld zijn rondom het inschrijven van en deelname aan wedstrijden. Trials 2018/2019 en kom maar door met die vaarplannen! De Trialcommissie, Marlies, Florent en Wouter, organiseren 3x per jaar de DDS Trials, een tijdrace over 4 kilometer waar jij kunt laten zien wat je waard bent. De trial is open voor iedereen die een potje hard wil varen, maar verplicht voor hen die een toewijzing willen verdienen voor wedstrijden. Lever 2 weken voor iedere trial jouw vaarplan in. Doe dit dus bij iedere trial, ook als het plan niet gewijzigd is sinds de vorige versie! Trial 1 is op 23 september 2018! Het kan zijn dat je 9 september in je agenda hebt staan, want die datum is eerder op de site, de kalender en in de Slaggaard aangekondigd. Teveel ploegen hebben daar echter geen acht op geslagen en zijn uitgegaan van een trail in eind september, zoals het andere jaren traditioneel wel ging. De wedstrijdkalender wordt echter steeds voller en ook in september zijn mooie wedstrijden te roeien zoals de Goudse Mijl en de Amstelbeker. De eerste echte Nationale wedstrijd is half oktober en daar moet serieus voor getraind worden. REKEN DUS OP EEN VROEGE TRIAL IN 2019! Trial 2 is op 18 november 2018, een week na de Lingebokaal Trial 3 is op 10 februari 2019, een week voor de PE Winterwedstrijden Maak je plan en vul het template Vaarplan in! Om het te open klik je op Open (rode pijl) of Download bij de 3 liggende bolletjes (blauwe pijl). Kies en vink aan, kom naar de Info avond op 13 september en mail jullie vaarplan uiterlijk 16 september 2018 naar de Wedcie. Vanwege de vakantie en de info avond op 13 september krijgen jullie een weekje respijt op de formele termijn van 2 weken. We beoordelen jullie vaarplannen en zetten deze ter inzage voor DDS leden op de website. Tenslotte... De Wedcie wordt wat strenger op het commitment. Er zijn steeds meer ploegen die wedstrijden willen starten dus niet alles kan dus zomaar. Maak keuzes voor bijvoorbeeld een hoofdnummer en hou er rekening mee dat je je bijnummer wellicht niet kan starten. Communicatie is belangrijk net als de afwegingen die de Wedcie soms moet maken. Dat overleg duurt wat langer en vergt informatie. Heb je vragen? Mail naar de Wedstrijdcommissaris of de Wedcie, maar liever: kom op 13 september naar de info avond om 20:00 op DDS!

De vereniging

Roeivereniging De Delftsche Sport (DDS) is een bloeiende roeivereniging met zo’n 475 leden en een vloot van ruim 70 boten. We zijn gehuisvest in een sfeervol monumentaal pand, de St. Huybrechtstoren, met moderne voorzieningen aan het Rijn-Schiekanaal in hartje Delft.

Bij DDS kun je recreatief én prestatiegericht roeien over korte en lange afstanden. De vloot biedt daarvoor alle mogelijkheden. Bij DDS kun je vanaf je elfde jaar lid worden en blijven roeien tot na je 80e!

Als beginner volg je in het voorjaar de basisinstructie en daarna skifflessen; voor de jeugd is er een uitgebreid jeugd- en juniorenprogramma. Daarna kun je je deels onder begeleiding en met ploeggenoten verder ontwikkelen in de richting die jou past.
Heb je al eerder geroeid, dan bekijken we op welk niveau je kunt instappen en zoeken we voor en met je een geschikte ploeg of roeiers waarbij je kunt aansluiten.

En verder is DDS gewoon een super leuke club, waar mensen elkaar helpen, bijvoorbeeld bij de instructie, coaching van wedstrijdteams en onderhoud van vloot en gebouw. Waar je nadat je geroeid hebt, kunt bijkletsen in de bar en twee keer per maand kunt aanschuiven voor een heerlijk maal van de Kookcie. En waar je aan allerlei evenementen kunt meedoen, van indoortraining en onderlinge wedstrijden tot jeugdkamp en Elfstedentocht.

Kom op zaterdagochtend of zondagmorgen eens langs bij DDS om de sfeer te proeven, neem contact op met onze secretaris of ga naar Lid worden.

afbeelding

Roeien bij DDS

Of je nou voor de competitie gaat of liever toertochten maakt, bij DDS krijg je alle ruimte en faciliteiten.

In het weekend op het vlot, proef je de sfeer bij onze vereniging en kom je allerlei roeiers tegen: op zaterdagochtend vroeg een paar skiffeurs die de rust en het gladde water opzoeken. Wat later een C-vier met mannen die al meer dan 20 jaar met elkaar roeien. Ook wedstrijdploegen in gladde vieren en tweetjes met hun coaches. En nog meer C-boten met wisselende bezetting, de meisjes junioren in verschillende combi’s, licht gehandicapte G-roeiers en ga zo maar door. Zondag gaat het al net zo en vult het vlot zich om tien uur met jeugd die onder ervaren begeleiding instructie krijgt in verschillende boten. En 's middags de beginnende volwassenen bij de basisinstructie.

Recreatief en competitief

Bij DDS kun je roeien op alle niveaus, recreatief, meer of minder intensief en competitief. Je kunt in en rond Delft blijven, maar ook inschrijven voor toertochten van 15-35 kilometer overal in het land. Je kunt deelnemen aan pittige marathons - ook in een mooie omgeving maar dan meer gericht op prestatie. Of je kiest voor hárd roeien in wedstrijden op competitief of nationaal niveau, waarvoor je traint onder begeleiding van een coach. Er zijn allerlei afstanden mogelijk: sprints over 250 of 500 meter, 2 kilometers op de Bosbaan, 4 kilometer of langer op de Amstel... Er zijn allerlei roei evenementen door het hele land georganiseerd door andere verenigingen, maar ook organiseert DDS zelf wedstrijden op en rond de vereniging zoals de Regatta, de Junioren Competitie en de Trials.

Iedereen welkom

Of je nou beginner bent of in het verleden al veel wedstrijden hebt geroeid, we zien je graag bij DDS en helpen je aansluiting te vinden met gelijkgestemden. Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met onze secretaris 

afbeelding

Lid worden

Overweeg je lid te worden? Kom op zaterdag- of zondagochtend gewoon eens langs om de sfeer te proeven, of neem contact op met onze secretaris .

Roeivereniging De Delftsche Sport staat open voor iedereen met een zwemdiploma van 11 jaar en ouder. We hebben jeugdleden (11-14 jaar), junioren (15-18 jaar) en volwassen leden. Het aantal schommelt tussen de 370 en 400+. Daarnaast is er een groep donateurs, meestal oud-leden, die DDS financieel ondersteunen.

Meer weten

Voor meer informatie over lid worden bij DDS:

English

Tempted to become a member of DDS? Here you find more information in English .

afbeelding