Algemene Vergadering RV DDS, 29 mei 2021 vanaf 16:00

afbeelding

Ereleden, leden van verdienste, leden,

Het bestuur nodigt u uit voor de Voorjaarsvergadering op 29 mei 2021, vanaf 16:00 uur. Vanwege de geldende coronamaatregelen zal de vergadering in de videoapplicatie Teams plaatsvinden. De vergaderstukken en de link naar de vergadering zijn niet openbaar, maar zijn voor leden beschikbaar op het ledengedeelte van de website. Volg hiervoor deze link!

Er is de afgelopen maanden door het bestuur hard gewerkt aan plannen voor onderhoud aan het gebouw. Het bestuur heeft uw toestemming nodig om de werkzaamheden uit te voeren. We hebben daarom veel met elkaar te bespreken. Het bestuur raadt aan rekening te houden met een vergadering die mogelijke uitloopt, die langer duurt dan gebruikelijk tot 18:00 uur.

De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Medelingen van het bestuur
2.1. Stand van zaken coronamaatregelen
2.2. Voorlopige visie op roeien bij DDS van de roeicommissarissen

3. Notulen Najaarsvergadering 2020

4. Jaarverslag van het bestuur 2020

5. Financieel verslag van het bestuur

6. Verslag van de kascommissie

7. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar en het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur

8. Besluit om maximaal € 6.500 bij te dragen aan veiligheidsroeikleding via Roeigoed voor de leden te dekken met het overschot op de Jaarrekening 2020.

9. Toestemming voor uitgaven voor onderhoud gebouw:

10. (Her)benoemen van bestuursleden, commissieleden en vertrouwenspersonen

10.1 Besluit om het aantal bestuursleden op 10 te stellen
10.2 Besluit om op voordracht van het bestuur tot benoemingen voor de taak van Secretaris.

11. Rondvraag

12 Het bestuur is voornemens de Najaarsvergadering te laten plaatsvinden op zaterdag 30 oktober 2021, vanaf 16:00.

13 Sluiting


De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet op de agenda zijn vermeld.
Leden die technische ondersteuning willen bij het gebruik van Teams kunnen daarvoor contact opnemen met het bestuur.
Het bestuur ziet er naar uit u allen weer te zien en te spreken.


Namens het bestuur, met hartelijke groet,

Huub de Vaan, Wedstrijdcommissaris en vice-voorzitter


Bestuur:

- Pieter Versfelt, commissaris Jeugd/junioren
- Jan Mensink, commissaris Instructie
- Huub de Vaan, commissaris Wedstrijden (vice-vz, secretaris a.i.)
- Rob van Buuren, commissaris Materiaal
- Dieuwerke Spaans, commisaris Gebouw
- Laurens van Campen, penningmeester (secretaris a.i.)
- Ronald Vuijk, voorzitter