Definitieve agenda Algemene Voorjaarsvergadering RV DDS

afbeelding

Aan de ereleden, de leden van verdienste en de leden van roeivereniging De Delftsche Sport Delft,

 

Hieronder de definitieve agenda en vergaderstukken (hiervoor moet u inloggen op de website) voor de Algemene Voorjaarsvergadering op vrijdag 31 maart 2023, te houden vanaf 20.00 uur in ons verenigingsgebouw aan het Oostplantsoen 140.

 

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Ingekomen stukken, voorstel Dick Kooman e.a. voor aanpassing van de Statuten van DDS betreffende besluiten met aanzienlijke financiële consequenties (zie agendapunt 10)
 4. Vaststellen van de notulen van de Najaarsvergadering 2022
 5. Jaarverslag van het bestuur
 6. Financieel verslag van het bestuur
 7. Verslag van de Kascommissie
 8. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar en het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur
 9. Besluit extra budget keerwanden
 10. Voorstel voor aanpassing van de Statuten van DDS betreffende besluiten met aanzienlijke financiële consequenties (zie ingekomen stukken)
 11. Rondvraag
 12. Voorstel de Najaarsvergadering te houden op zaterdag 28 oktober 2023, vanaf 16:00 tot 18:00
 13. Sluiting

Aansluitend is er de traditionele Ledenborrel.


De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet op de agenda zijn vermeld.

Namens het bestuur, met hartelijke groet,
Cathelijne Willemse en Ruud Braak, secretaris.

Bestuur:

- Pieter Versfelt, commissaris Jeugd/junioren
- Dianne Huiskes, commissaris Instructie
- Huub de Vaan, commissaris Wedstrijden (vice-vz)
- Rob van Buuren, commissaris Materiaal
- Dieuwerke Spaans, commissaris Gebouw
- Laurens van Campen, penningmeester
- Cathelijne Willemse & Ruud Braak, secretaris
- Ronald Vuijk, voorzitter