Definitieve agenda Algemene Voorjaarsvergadering RV DDS op 31 mei 2024

afbeelding

Aan de ereleden, de leden van verdienste en de leden van roeivereniging De Delftsche Sport Delft,

Hieronder de definitieve agenda en vergaderstukken voor de Algemene Voorjaarsvergadering op vrijdag 31 mei 2024, te houden vanaf 20.00 uur in ons verenigingsgebouw aan het Oostplantsoen 140.

De  openbare agenda is als volgt (voor de inhoudelijke agenda moet u inloggen op de website):

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de notulen van de najaarsvergadering van oktober 2023 en de extra vergadering van januari 2024
 5. Jaarverslag van het bestuur
 6. Financieel verslag van het bestuur inclusief de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar
 7. Verslag van de Kascommissie
 8. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar en het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur
 9. Voorstel voor aanpassing van de Statuten van DDS:
  • toelichting statutenwijziging
  • stemming over de bestaande statuten aangepast op WBTR
  • stemming over de statuten aangepast op WBTR, aangevuld met regels over digitaal vergaderen
  • stemming over statuten aangepast op WBTR, digitaal vergaderen en regels over machtigen/uitvoeren van een volmacht
 10. Benoemen van twee leden tot vertrouwenscontactpersoon
 11. Rondvraag
 12. Voorstel de Najaarsvergadering te houden op zaterdag 16 november 2024, vanaf 16:00 tot 18:00 in ons Verenigingsgebouw.
 13. Sluiting

Aansluitend is er de traditionele Ledenborrel.

 

De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet op de agenda zijn vermeld.

 

Namens het bestuur, met hartelijke groet,

 

Cathelijne Willemse en Ruud Braak, secretaris.

 

Bestuur:

- Dianne Huiskes, commissaris Instructie

- Huub de Vaan, commissaris Wedstrijden (vice-vz)

- Dieuwerke Spaans, commissaris Gebouw

- Laurens van Campen, penningmeester

- Cathelijne Willemse & Ruud Braak, secretaris

- Rob van Buuren, voorzitter en commissaris Materieel