Vacature lid Kascommissie

afbeelding

Vind je het leuk om cijfers te controleren? Meld je dan als kandidaat voor de kascommissie van DDS. Een keer per jaar controleert de kascommissie de jaarstukken van het bestuur die de penningmeester heeft opgemaakt. Hiervoor komt de commissie eenmaal samen om eventuele vragen met de penningmeester te bespreken. Vervolgens brengt een lid van de kascommissie verslag uit aan de Algemene Vergadering.

Artikel 11 en 13 van de Statuten geven meer informatie over de kascommissie en haar werkzaamheden:


Artikel 11 (lid 7 en 8):
7. De kascommissie bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid, die door de algemene vergadering jaarlijks worden benoemd. De kascommissie is belast met het onderzoek als vermeld in artikel 13. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.
8. De kascommissie kan, wanneer haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De kascommissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen overeenstemming dan beslist de algemene vergadering.

Art. 13, lid 5
5. Het bestuur is verplicht de op de jaarrekening betrekking hebbende stukken en gegevensdragers door de kascommissie te doen onderzoeken. De kascommissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Het is een belangrijke taak voor de vereniging, die relatief weinig tijd kost.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan voor 31 juli 2018 bij het bestuur via: bestuur@rvdds.nl.